Đài Việt Nam Hải Ngoại kính mời thính giả đến tham dự những chương trình ở vùng MD, VA, và DC. 

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn tổ chức một sự kiện và công bố trên trang website này .